En
首页 我们的服务 体系认证 服务范围 资产管理体系(AMS)
资产管理体系(AMS)
  CCSC是我国最早开展资产管理体系认证业务的机构之一。 自2016年起,CCSC开始开展资产管理体系认证业务,颁发了第一张资产管理体系认证证书,拥有一批优秀的资产管理体系审核员队伍。我司已为多家大型企业实施了资产管理体系认证审核,具备丰富的资产管理体系项目经验。

  CCSC是全国资产管理体系技术委员会委员单位,资产管理体系ISO标准转化国家标准工作组成员,先后参与了多个资产管理体系国家标准起草工作。

       资产管理体系的作用

       1.改进资产业绩
       2.提升资产价值
       3.有效规避风险
       4.
促进业务发展
       5.可靠的决策制定
       6.增强相关方信心